Bestuur

dhr. Tiny van Loveren,voorzitter dhr. Jan Willems
mw. Sonja Smeets, secretaris dhr. Gerrie Jeukens
mw. Ciny Beekmans,penningmeester mw. Angela Vermeesch
dhr. Jacques Peters, webmaster en PR dhr. Melchior van Wijk
mw. Marijke Daanen dhr. Henk Kersjes
mw. Diny Peters

Rabobank IBAN/Rekeningnummer
NL 78 RABO 01664.18.544 t.n.v. Vrienden van de Alde Steeg Beuningen

Postadres: Bestuur Vrienden van de Alde Steeg Boekweitveld 3 6641 SG Beuningen

De Stichting stelt zich met name ten doel materiële steun te verlenen aan Alde Steeg d.m.v. het stimuleren, steunen en financieren van activiteiten die het welzijn van de bewoners bevorderen. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en beheren van gelden; één en ander zonder winstoogmerk.Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Onze stichting is ingeschreven bij de KvK voor Arnhem onder nummer 41056774. Door de belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Het fiscale nummer van de Stichting Vrienden van de Alde Steeg is 8434128.
Klik hier voor de overzichten baten en lasten 2012-2016